دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1999خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1392/03/203500
1999خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1391/12/202500
1999خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 3mg1390/06/221900