دوشنبه 3 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1998خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1392/03/202100
1998خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1391/12/201500
1998خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1390/06/221100