پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1998خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1392/03/202100
1998خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1391/12/201500
1998خدمات درماني70کپسول - ريواستيگمين - 1.5mg1390/06/221100