شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1103خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/08/273000
1103خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1392/03/202500
1103خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/12/201800
1103خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/09/251500
1103خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1391/05/211250
1103خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 300mg1390/06/221000