جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1101خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1392/08/272000
1101خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1392/03/201700
1101خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/12/201200
1101خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/09/251000
1101خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1391/05/21730
1101خدمات درماني70کپسول - ريفامپيسين ( ريفامپين ) - 150mg1390/06/22580