پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1891خدمات درماني90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/08/070
1891خدمات درماني79کپسول - ريباويرين - 200mg1393/08/070
1891خدمات درماني90کپسول - ريباويرين - 200mg1393/03/113700
1891خدمات درماني79کپسول - ريباويرين - 200mg1393/03/316000
1891خدمات درماني90کپسول - ريباويرين - 200mg1392/06/203350
1891خدمات درماني90کپسول - ريباويرين - 200mg1391/03/161800
1891خدمات درماني90کپسول - ريباويرين - 200mg1388/08/041500