شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1055خدمات درماني90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/08/070
1055خدمات درماني90کپسول - پروکاربازين - 50mg1393/03/11160000
1055خدمات درماني90کپسول - پروکاربازين - 50mg1392/07/0176000
1055خدمات درماني90کپسول - پروکاربازين - 50mg1391/11/0976000
1055خدمات درماني90کپسول - پروکاربازين - 50mg1390/11/1075000