يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1017خدمات درماني70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1392/03/20900
1017خدمات درماني70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1391/12/20300
1017خدمات درماني70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1391/05/21260
1017خدمات درماني70کپسول - پيروکسيکام - 10mg1390/06/22200