يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
993خدمات درماني70کپسول - فني توئين - 100mg1392/03/201000
993خدمات درماني70کپسول - فني توئين - 100mg1391/12/20700
993خدمات درماني70کپسول - فني توئين - 100mg1391/09/25550
993خدمات درماني70کپسول - فني توئين - 100mg1391/03/30350
993خدمات درماني70کپسول - فني توئين - 100mg1391/03/30250
993خدمات درماني70کپسول - فني توئين - 100mg1390/06/22250