پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
984خدمات درماني70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1394/02/2080000
984خدمات درماني70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1394/02/2080000
984خدمات درماني70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1393/02/1779760
984خدمات درماني70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1391/01/2014667
984خدمات درماني70کپسول - فنوکسي بنزامين - 10mg1390/07/116900