پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1392/06/1211000
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1391/10/115700
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1390/09/225000
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1390/04/144600