سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1392/06/1211000
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1391/10/115700
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1390/09/225000
1714خدمات درماني70کپسول - پني سيلامين - 250mg1390/04/144600