شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
944خدمات درماني70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1392/03/2916000
944خدمات درماني70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1391/10/208000
944خدمات درماني70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1391/07/296600
944خدمات درماني70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1391/03/064857
944خدمات درماني70کپسول - پانکراتين - 700mg Fort1387/08/206600