پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
931خدمات درماني70کپسول - امپرازول - 20mg1392/11/151400
931خدمات درماني70کپسول - امپرازول - 20mg1392/03/201300
931خدمات درماني70کپسول - امپرازول - 20mg1391/12/20800
931خدمات درماني70کپسول - امپرازول - 20mg1391/03/23650
931خدمات درماني70کپسول - امپرازول - 20mg1389/03/19544