جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
902خدمات درماني70کپسول - نيفديپين - 10mg FC1393/09/08600
902خدمات درماني70کپسول - نيفديپين - 10mg FC1392/06/02500