يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1394/03/0117000
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/08/0717000
1755خدمات درماني94کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/08/070
1755خدمات درماني94کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1393/03/3117000
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/08/077500
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/06/2612500
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/05/1212500
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1392/01/196250
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1391/10/276250
1755خدمات درماني100کپسول - ميکوفنولات مافتيل - 250mg1389/11/245500