جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
849خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/07/1557000
849خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 200mg1393/05/0425000
849خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 200mg1391/07/299000
849خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 200mg1391/03/079000
849خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 200mg1390/09/236000