جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
848خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 100mg1393/06/2318000
848خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 100mg1392/11/1517444
848خدمات درماني70کپسول - مگزيلتين - 100mg1388/09/0310814