دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
794خدمات درماني70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1392/05/30660
794خدمات درماني70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1392/03/20500
794خدمات درماني70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1391/12/20350
794خدمات درماني70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1391/05/21300
794خدمات درماني70کپسول - مفناميک اسيد - 250mg1390/06/22250