شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
769خدمات درماني90کپسول - لوموستين - 40mg1392/07/01136000
769خدمات درماني90کپسول - لوموستين - 40mg1390/11/30120000
769خدمات درماني90کپسول - لوموستين - 40mg1390/06/0794000