دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
720خدمات درماني70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1392/03/2010000
720خدمات درماني70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1391/12/207500
720خدمات درماني70کپسول - ايزوترتينوئين - 20mg1389/10/066600