جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
669خدمات درماني70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1393/09/03520
669خدمات درماني70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1392/03/20450
669خدمات درماني70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/12/20300
669خدمات درماني70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1391/05/08230
669خدمات درماني70کپسول - ايندومتاسين - 25mg1390/06/22170