شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/08/050
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/03/3165000
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1393/03/2750000
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/11/1550000
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1392/07/0180000
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1391/02/0344000
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1390/07/1342000
2289خدمات درماني90کپسول - ايماتينيب مسيلات - 100mg1390/04/2137500