چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/264800
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/08/070
648خدمات درماني87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/08/070
648خدمات درماني87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/265400
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/264800
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/05/264800
648خدمات درماني87کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1393/03/114400
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1391/03/162700
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1390/11/122800
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1390/04/182250
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1390/01/251700
648خدمات درماني90کپسول - هيدروکسي اوره - 500mg1389/12/123400