چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1394/04/071400
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1392/06/131000
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1392/02/16630
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1390/09/22450
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1386/01/01210