سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Monday, February 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1394/04/071400
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1392/06/131000
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1392/02/16630
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1390/09/22450
622خدمات درماني70کپسول - هماتينيک - -1386/01/01210