چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Wednesday, February 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
584خدمات درماني70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1393/07/022000
584خدمات درماني70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1392/03/201500
584خدمات درماني70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1391/12/201100
584خدمات درماني70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1391/06/28900
584خدمات درماني70کپسول - جم فيبروزيل - 300mg1390/06/15720