سه شنبه 4 آبان 1395    |    Tuesday, October 25, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1392/03/204800
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1391/12/203500
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1386/07/232700