جمعه 19 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1392/03/204800
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1391/12/203500
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1386/07/232700