سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1392/03/204800
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1391/12/203500
574خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 400mg1386/07/232700