سه شنبه 4 آبان 1395    |    Monday, October 24, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
573خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 300mg1392/03/203800
573خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 300mg1391/12/202800
573خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 300mg1389/09/022100