شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
573خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 300mg1392/03/203800
573خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 300mg1391/12/202800
573خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 300mg1389/09/022100