يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
572خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 100mg1392/03/201500
572خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 100mg1391/12/201100
572خدمات درماني70کپسول - گاباپنتين - 100mg1389/09/02800