شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/07/20450000
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/05/26900000
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/06/27450000
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/04/23168000