شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/07/20450000
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1393/05/26900000
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/06/27450000
18099خدمات درماني90کپسول - فينگوليمود - 0.5mg1392/04/23168000