جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
558خدمات درماني70کپسول - فلورازپام - 15mg1392/03/20670
558خدمات درماني70کپسول - فلورازپام - 15mg1391/12/20450
558خدمات درماني70کپسول - فلورازپام - 15mg1390/06/15350