يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
551خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 20mg1392/03/20630
551خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 20mg1391/12/20420
551خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 20mg1391/03/06340
551خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 20mg1390/06/15230