دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1512خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 10mg1392/03/20520
1512خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 10mg1391/12/20350
1512خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 10mg1391/03/06290
1512خدمات درماني70کپسول - فلوکستين - 10mg1390/06/15180