چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2432خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 200mg1392/03/203900
2432خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 200mg1391/12/202800
2432خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 200mg1391/05/212400