يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1392/03/203000
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1391/12/202200
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1391/05/212000
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1387/05/161700