پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1392/03/203000
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1391/12/202200
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1391/05/212000
538خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 150mg1387/05/161700