سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
537خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 100mg1392/03/202200
537خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 100mg1391/12/201600
537خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 100mg1387/05/161200