پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
540خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 50mg1392/03/201400
540خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 50mg1391/12/201000