شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
540خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 50mg1392/03/201400
540خدمات درماني70کپسول - فلوکونازول - 50mg1391/12/201000