جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5992خدمات درماني90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1392/03/201300
5992خدمات درماني90کپسول - فنوفيبرات - 200mg1391/12/201100