يکشنبه 2 آبان 1395    |    Sunday, October 23, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10932خدمات درمانيکپسول - فنوفيبرات - 100mg1392/03/20900
10932خدمات درمانيکپسول - فنوفيبرات - 100mg1391/12/20600