جمعه 1 بهمن 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
10932خدمات درمانيکپسول - فنوفيبرات - 100mg1392/03/20900
10932خدمات درمانيکپسول - فنوفيبرات - 100mg1391/12/20600