يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
6154خدمات درماني70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/11650000
6154خدمات درماني55کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/08/070
6154خدمات درماني70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/08/070
6154خدمات درماني70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/11650000
6154خدمات درماني55کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1393/03/112380000
6154خدمات درماني70کپسول - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 150mg1392/07/011192000