جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
517خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 100mg1392/07/01160000
517خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 100mg1390/07/13160000