شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
517خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 100mg1392/07/01160000
517خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 100mg1390/07/13160000