سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
520خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1394/02/0995000
520خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/08/050
520خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1393/03/11114000
520خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1392/07/01114000
520خدمات درماني90کپسول - اتوپوزايد - 50mg1390/07/1395000